Polityka prywatności

Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookie.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji w serwisie internetowym oraz przekazywanych za jego pomocą na Państwa temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. plików cookie.

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem oraz Administaratorem serwisu jest: A. A. P. S. „Serwer” Zbigniew Witkowiak z siedzibą w Koninie, Dworcowa 5 m. 36, 62‑510 Konin, REGON 310198864, NIP 6651007124.
  2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez Użytkowników podczas odwiedzania strony internetowej, zamawiania i korzystania usług lub przy udziale w różnego rodzaju akcjach marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).
  3. Dane podawane przez Użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
   • techniczne uruchomienie usług,
   • dokonywanie płatności i fakturowanie,
   • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
   • informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
   • informowanie o planowanych pracach technicznych oraz awariach,
   • informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
   • informowanie o zmianach regulaminów,
   • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Użytkowników,
   • wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
   • bezpośredni kontakt handlowy – jeśli Użytkownik o niego poprosi.
   • przesyłanie informacji marketingowych przez e-mail, SMS, telefonicznie i innymi kanałami komunikacji – jeśli Użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę – szczegółowe zasady i zakres zgody, wraz ze wskazaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),
  4. Operator, jako firma zarządzająca serwisami internetowymi podmiotów trzecich, jest także podmiotem przetwarzającym dane osobowe – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady przetwarzania określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem danych osobowych.
  5. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora, za wyjątkiem wskazanych podmiotów współpracujących.
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
   • Poprzez korzystanie z usług Operatora,
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
   • Poprzez zapisywanie technicznych informacji w dziennikach serwerów http, e-mail lub innych usług sieciowych i aplikacji Operatora (logi systemowe).
 2. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Administrator danych osobowych

   Administratorem danych osobowych jest (Operator): A. A. P. S. „Serwer” Zbigniew Witkowiak z siedzibą w Koninie, Dworcowa 5 m. 36, 62‑510 Konin, REGON 310198864, NIP 6651007124.

   Dane kontaktowe Administratora: ul.Dworcowa 5 m. 36, 62‑510 Konin
   informacje o kantakcie elektronicznym znajdują się w stopce strony.

  2. Dobrowolność podania danych osobowych

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak Operator informuje, że o ile nic innego nie wskazano w treści poszczególnych formularzy (np. że podanie danych jest opcjonalne), z usług Operatora nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. W związku z powyższym, odmowa podania danych może wiązać się z odmową zawarcia umowy i świadczenia zamówionej usługi.

  3. Rodzaje przetwarzanych danych, cele, podstawa prawna przetwarzania danych przez Operatora oraz przewidywany okres przechowywania
   Rodzaj danychCel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
   Dane obowiązkowe (jak wskazano w pkt. powyżej).
   Dane kontaktowe personelu klienta (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
   Utrzymywanie konta klienta w serwisie, świadczenie zamawianych usług drogą elektroniczną, zapewnienie kontaktu w związku z wykonaniem usług. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)
   art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   Do momentu usunięcia konta klienta.
   Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Marketing oraz marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora, w tym badania analityczne sprzedaży, badania satysfakcji klienta oraz podnoszenie jakości usług itp. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) Do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Osobę, na zasadach art. 21 – 22 RODO.
   Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert, analizowanie aktywności Użytkowników oraz ich preferencji. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w zw. z art. 172 ust. 1, art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda) Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez Osobę, na zasadach art. 21 – 22 RODO.
   Dane niezbędne ze względu na wybrany sposób rozliczenia usług, w szczególności:
   Dane sposobu płatności lub rachunku bankowego z którego dokonano zapłaty.
   Dane zawarte w wystawionych rachunkach (fakturach VAT).
   Dane o zamówionych i wykonanych usługach (historia zamówień).
   Rozliczenie wykonanych usług. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)
   art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   Przez okres trwania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.
   Wykonanie obowiązków prawnych w zakresie księgowości, rachunkowości i obowiązków podatkowych. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie księgowości)
   Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)
   Dane zawarte w korespondencji z Administratorem (np. w wypełnionych formularzach kontaktowych, systemie zgłoszeń, poczcie elektronicznej, aplikacji chat, korespondencji tradycyjnej itp.)
   Zapisy rozmów telefonicznych
   Prowadzenie korespondencji, obsługa zgłoszeń, wniosków, zapytań lub rozpatrywanie reklamacji. Wykazanie treści złożonych przez Osobę oświadczeń lub żądań. Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)
   art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą)
   Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
   Dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   Oznaczenie identyfikujące nadawane Osobie na podstawie posiadanych danych.
   Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Osoba.
   Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   Informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
   Zapewnienie parametrów jakościowych usługi oraz ich optymalizacja. Utrzymywanie środków bezpieczeństwa. Ustalanie przypadków niedozwolonego korzystania z usług. Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)
   art. 18 ust. 5 - 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   Do 6 miesięcy, a w przypadku danych dotyczących dostępu do panelu klienta oraz składania zamówień, dyspozycji lub żądań - przez czas trwania usługi, a później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Dane wnioskowane przez organy publiczne lub uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa. W wyjątkowych sytuacjach, udostępnianie danych osobowych na wnioski organów publicznych lub podmiotów do tego uprawnionych na podstawie przepisów prawa. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych) Do czasu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
   Wszystkie opisane powyżej dane Osoby przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa. Utrzymywanie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. Zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. art. 6 ust 1 pkt c) w zw. z art. 32 ust. 1 RODO (wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych) Zgodnie z wewnętrznym harmonogramem wykonywania kopii zapasowych.
  4. Prawo do wycofania zgody

   Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, taka zgoda Osoby może zostać przez nią wycofana w każdym czasie. Może się to jednak wiązać z utratą dostępu do świadczenia wykonywanego na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora jeszcze przed jej wycofaniem.

  5. Prawa Osoby w zakresie przetwarzania jej danych osobowych

   Osobie przysługują następujące prawa dotyczące jej danych osobowych:

   Prawo dostępu do danych art. 15 RODO.
   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
   Prawo do sprostowania i uzupełnienia art. 16 RODO
   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   Prawo do usunięcia art. 17 RODO
   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
   Prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO
   Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania wiąże się z oznaczeniem przez Administratora przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach wymienionych tym przepisem. Ograniczenia przetwarzania można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
   Prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO
   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie z nadaną strukturą, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora.
   Prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO
   Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   Sprzeciw przysługuje także w innych przypadkach określonych w art. 21-22 RODO.

   Osoba może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych na wstępie. Dotyczy to także wycofania wcześniej udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator, na podstawie art. 12 ust. 6 RODO może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

  6. Odbiorcy danych

   Dane osobowe w zależności od sytuacji będą przekazywane podmiotom działającym wyłącznie na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:

   • w przypadku rejestracji domeny internetowej, zamówionej przez Osobę, podmiotom prowadzącym rejestry domen i abonentów domen internetowych lub pośrednikom dokonującym rejestracji danego rozszerzenia domeny w kraju i za granicą;
   • w przypadku rejestracji certyfikatu kryptograficznego, zamówionego przez Osobę, podmiotom prowadzącym centra certyfikacji, w ramach zamówionego przez Osobę certyfikatu kryptograficznego lub pośrednikom w tym zakresie w kraju i za granicą;
   • przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do automatyzacji marketingu i analityki oraz platformom do wysyłki wiadomości e-maili lub wiadomości tekstowych, a także komunikacji chat);
   • przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura księgowo-rachunkowe);
   • centrom danych, podwykonawcom i serwisantom;
   • przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

   Dane osobowe mogą zostać też udostępnione także:

   • audytorom;
   • organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej;
   • innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  7. Przekazywanie danych do Państw trzecich, gdzie nie obowiązują przepisy RODO

   Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej:

   Usługi analityczne lub reklamowe

   Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić do USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez globalnych dostawców mających siedziby i centra danych w Europie, jak:

   • Google Ireland Limited, dla usług Google Ads i Google Analytics oraz
   • Meta Platforms Ireland Limited dla usług Facebook oraz usług Instagram.

   W tym przypadku dane będę przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, które są dostępne na stronie aktów prawnych Unii Europejskiej: Decyzja 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r.

  8. Prawo skargi

   Każda Osoba korzystająca z usług Administratora ma prawo do stosownych wyjaśnień na temat przetwarzania jej danych osobowych. Osobie przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, np. w przypadku, gdy uzna, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wybrane metody ochrony danych.
  1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
   • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym,
   • ochronę przed utratą danych,
   • ochronę przed przypadkową lub nieuprawnioną modyfikacją danych.
  2. Hasła Użytkowników nie są zapisywane w systemach w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.
  3. Miejsca logowania i wprowadzania danych, w tym danych osobowych są chronione za pomocą szyfrowania podczas transmisji danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika i serwerem Operatora (certyfikat SSL).
  4. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki postępowania, polityki haseł itp.)
  5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 4. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Logi systemowe.
  1. Operator w sposób automatyczny tworzy dzienniki bezpieczeństwa (logi systemowe) oraz statystyki korzystania ze stron internetowych, które zawierają informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Zapisowi podlegają:
   • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
   • czas nadejścia zapytania od Użytkownika,
   • czas wysłania odpowiedzi Użytkownika,
   • identyfikator urządzenia klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik na innej stronie internetowej,
   • informacje o przeglądarce Użytkownika (nazwa, wersja),
   • informacje o adresie publicznej sieci internetowej IP,
   • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie w celu oceny prawidłowego rozmieszczenia elementów strony.
   • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli Użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.
 6. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   Rodzaj i podstawa przetwarzaniaCel i opis szczegółowy
   Funkcjonalne - zawsze aktywne (prawnie uzasadniony interes Administratora)To niezbędne do funkcjonowania strony pliki cookies. Strona nie będzie działać w pełni prawidłowo bez akceptacji tego rodzaju plików cookies. Na przykład, plik cookie, który zapisuje zgodę lub sprzeciw Użytkownika, jest potrzebny, abyśmy wiedzieli, czy Użytkownik wyraził zgodę na określone działania na stronie. Te pliki cookies, pozwolą również zalogować się do Panelu Klienta dodać produkt do koszyka lub złożyć zamówienie, zapewniają bowiem utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   Analityczno-wydajnościowe (zgoda Użytkownika)Umożliwią zebranie informacji o sposobie korzystania ze strony. Te pliki pozwolą nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie a także dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, oraz zrozumieć jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Pomagają nam w analizie wydajności strony i zbieraniu syntetycznych informacji. Na przykład, możemy wykonywać mapy ciepła, dzięki czemu wiemy, które treści są czytelne, a które nie, a to pozwala na lepsze zaprojektowanie strony. Dzięki nim widzimy także, które wpisy blogowe były czytane częściej, a które rzadziej, co pozwala nam opracowywać bardziej interesujące treści.
   Społecznościowe (zgoda Użytkownika)To pliki cookies dotyczące platform społecznościowych umożliwią powiązania Użytkownika z jego kontami w mediach społecznościowych. Użytkownik może w nich udostępniać treści pochodzące z naszej strony. Pliki sieci społecznościowych (pochodzące od podmiotów zewnętrznych, np. Facebooka) zbierają informacje w celu zapewnienia spersonalizowanych treści reklamowych. Przykładowo, reklamy w mediach społecznościowych z których korzysta Użytkownik są lepiej do niego dopasowane i zmniejszają szansę na wyświetlanie reklam już kupionych usług lub produktów.
   Marketingowe (zgoda Użytkownika)To pliki związane z działaniem systemów automatyzacji marketingu oraz rozliczalnością reklam. Dzięki nim ograniczamy np. liczbę wyświetleń danej reklamy. Pozwalają nam także wykonywać testy porównawcze, dzięki którym stale doskonalimy działanie naszej strony. Testując wiele układów strony możemy łatwiej uzyskać taki, który zapewnia najlepszą czytelność dla Użytkownika. Komunikacja staje się również bardziej spersonalizowana. Przykładowo, możemy podpowiedzieć Użytkownikowi artykuł na temat tego, jak znaleźć nazwę domenową, kiedy widzimy, że szuka domeny i trudno jest mu znaleźć pasującą nazwę. Możemy też np. wyświetlić podpowiedź, dotyczącą logowania, jeśli widzimy kilka nieudanych prób z rzędu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Ten rodzaj plików cookies wykorzystujemy także do zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane za zgodą Użytkownika w jego urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Operatorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
   • Google Ireland Limited, dla usług Google Ads i Google Analytics oraz
   • Meta Platforms Ireland Limited dla usług Facebook oraz usług Instagram.
  9. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
  10. Operator korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technicznym warunkiem takich działań jest włącznie obsługi plików cookie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieci reklamowe Google, Facebook i Instagram, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi:

   https://www.google.com/ads/preferences/

   https://www.facebook.com/help/109378269482053

   https://help.instagram.com/478880589321969

  12. Sposób, w jaki Google, Facebook i Instagram używają danych osobowych, po wyrażeniu zgody znajdziesz w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług:

   https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

   https://www.facebook.com/help/336858938174917

   https://help.instagram.com/1896641480634370

 7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub wyłączyć obsługę plików cookies klikając na link „Ustawienia cookies” zamieszczony w stopce strony internetowej. Należy tutaj zastrzec, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Operatora.
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies w przeglądarce, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  3. Urządzenia mobilne:
 8. Zmiany Polityki prywatności
  1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronach internetowych Operatora, jak również w celu usprawnienia działania strony internetowej Usługodawcy.
  2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji.

   Data ostatnich zmian: 2020.11.20